کابل قدرت N2XBY-XLPE ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشارنژاد

توضیحات کوتاه :

مشخصات فنی:

– کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569

– دامنه حرارتی:

در حالت نصب تا C°-۵

حداکثر دمای هادی C°+۹۰

حداکثر دمای اتصال کوتاه C°+۲۵۰

– ولتاژ نامی: U۰/U=0.6/1 KV

– تست ولتاژ: ۴KV a.c. 50Hz

قیمت محصول :

توضیحات

کابل قدرت N2XBY (نوار آرمور با عایق XLPE) ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشارنژاد

ساختار کابل:

– Cu / XLPE / PVC / DTA / PVC

– هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228

– عایق XLPE

– آرمور با نوارهای فولادی گالوانیزه

– روکش  PVC/ST2 90°C

کاربرد کابل قدرت:

  •  جهت تغذیه انرژی در زیر خاک
  • در آب
  • داخل کانال‌ها
  • نیروگاه‌ها
  • صنعت
  • شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

علاوه بر این جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی وجود دارد، برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می‌شود. برای کابل‌های تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می‌شود.

تک رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

قطر مفتول آرمور

Φmm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm۲

۲۸۵ ۹۶ ۱.۸۳ ۱۲.۷ ۱.۸ ۰.۵ ۰.۷ ۱*۱۰
۳۷۵ ۱۲۸ ۱.۱۵ ۱۴.۲ ۱.۸ ۰.۵ ۰.۷ ۱*۱۶
۵۰۰ ۱۷۳ ۰.۷۲۷ ۱۶.۰ ۱.۸ ۰.۵ ۰.۹ ۱*۲۵
۵۹۰ ۲۱۲ ۰.۵۲۴ ۱۷.۰ ۱.۸ ۰.۵ ۰.۹ ۱*۳۵
۷۴۰ ۲۵۸ ۰.۳۸۷ ۱۸.۲ ۱.۸ ۰.۵ ۱.۰ ۱*۵۰
۹۶۵ ۳۲۸ ۰.۲۶۸ ۲۰.۰ ۱.۸ ۰.۵ ۱.۱ ۱*۷۰
۱۲۴۰ ۴۰۴ ۰.۱۹۳ ۲۱.۸ ۱.۸ ۰.۵ ۱.۱ ۱*۹۵
۱۵۲۰ ۴۷۱ ۰.۱۵۳ ۲۳.۸ ۱.۸ ۰.۵ ۱.۲ ۱*۱۲۰
۱۸۲۰ ۵۴۱ ۰.۱۲۴ ۲۵.۵ ۱.۸ ۰.۵ ۱.۴ ۱*۱۵۰
۲۲۰۰ ۶۲۶ ۰.۰۹۹۱ ۲۷.۷ ۱.۸ ۰.۵ ۱.۶ ۱*۱۸۵
۲۸۲۰ ۷۵۰ ۰.۰۷۵۴ ۳۰.۶ ۱.۹ ۰.۵ ۱.۷ ۱*۲۴۰
۳۴۷۰ ۸۶۴ ۰.۰۶۰۱ ۳۳.۲ ۲.۰ ۰.۵ ۱.۸ ۱*۳۰۰
۴۳۵۰ ۱۰۲۰ ۰.۰۴۷۰ ۳۶.۷ ۲.۱ ۰.۵ ۲.۰ ۱*۴۰۰
۵۵۰۰ ۱۱۷۳ ۰.۰۳۶۶ ۴۰.۵ ۲.۲ ۰.۵ ۲.۲ ۱*۵۰۰

وزن تقریبی کابل‌های تک رشته بر اساس آرمور آلومینیومی مشخص شده است.

تهیه کابل‌های فوق با آرمور فولادی گالوانیزه طبق سفارش امکانپذیر است (برای سیستم‌های D.C)

دو رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

قطر مفتول آرمور

Φmm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm۲

۲۵۲ ۲۴ ۱۲.۱ ۱۲.۶ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۲*۱.۵
۳۰۰ ۳۲ ۷.۴۱ ۱۳.۳ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۲*۲.۵
۳۶۰ ۴۲ ۴.۶۱ ۱۴.۲ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۲*۴
۴۳۰ ۵۳ ۳.۰۸ ۱۵.۲ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۲*۶
۵۵۵ ۷۳ ۱.۸۳ ۱۷.۰ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۲*۱۰
۷۹۵ ۹۶ ۱.۱۵ ۲۰.۰ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۲*۱۶
۱۱۲۰ ۱۳۰ ۰.۷۲۷ ۲۳.۵ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۹ ۲*۲۵

سه رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

قطر مفتول آرمور

Φmm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm۲

۲۸۵ ۲۴ ۱۲.۱ ۱۳.۰ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۳*۱.۵re
۳۳۵ ۳۲ ۷.۴۱ ۱۳.۸ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۳*۲.۵re
۴۱۰ ۴۲ ۴.۶۱ ۱۴.۸ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۳*۴re
۵۰۰ ۵۳ ۳.۰۸ ۱۵.۹ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۳*۶re
۶۶۰ ۷۳ ۱.۸۳ ۱۷.۶ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۳*۱۰rm
۹۵۰ ۹۶ ۱.۱۵ ۲۱.۰ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۳*۱۶rm
۱۳۵۰ ۱۳۰ ۰.۷۲۷ ۲۴.۸ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۹ ۳*۲۵rm
۱۶۴۰ ۱۶۰ ۰.۵۲۴ ۲۶.۴ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۹ ۳*۳۵rm
۱۸۵۰ ۱۹۵ ۰.۳۸۷ ۲۷.۲ ۱.۸ ۰.۲ ۱.۰ ۳*۵۰sm
۲۵۴۰ ۲۴۷ ۰.۲۶۸ ۳۱.۲ ۱.۹ ۰.۲ ۱.۱ ۳*۷۰sm
۳۴۲۰ ۳۰۵ ۰.۱۹۳ ۳۴.۰ ۲.۰ ۰.۲ ۱.۱ ۳*۹۵sm
۴۳۰۰ ۳۵۵ ۰.۱۵۳ ۳۷.۰ ۲.۱ ۰.۲ ۱.۲ ۳*۱۲۰sm
۵۵۰۰ ۴۰۷ ۰.۱۲۴ ۴۱.۰ ۲.۲ ۰.۵ ۱.۴ ۳*۱۵۰sm
۶۸۰۰ ۴۶۹ ۰.۰۹۹۱ ۴۴.۸ ۲.۳ ۰.۵ ۱.۶ ۳*۱۸۵sm
۸۷۰۰ ۵۵۱ ۰.۰۷۵۴ ۵۰.۰ ۲.۵ ۰.۵ ۱.۷ ۳*۲۴۰sm
۱۰۶۳۰ ۶۳۸ ۰.۰۶۰۱ ۶۰.۰ ۲.۸ ۰.۵ ۱.۸ ۳*۳۰۰sm

وزن تقریبی کابل‌های چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است.

۳/۵ رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

قطر مفتول آرمور

Φmm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm۲

۱۵۰۰ ۱۳۰ ۰.۷۲۷/۱.۱۵ ۲۶.۲ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۹/۰.۷ ۳*۲۵/۱۶
۱۸۵۰ ۱۶۰ ۰.۵۲۴/۱.۱۵ ۲۸.۰ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۹/۰.۷ ۳*۳۵/۱۶
۲۲۰۰ ۱۹۵ ۰.۳۸۷/۰.۷۲۷ ۳۱.۰ ۱.۹ ۰.۲ ۱.۰/۰.۹ ۳*۵۰/۲۵
۲۹۰۰ ۲۴۷ ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ ۳۴.۴ ۲.۰ ۰.۲ ۱.۱/۰.۹ ۳*۷۰/۳۵
۴۲۰۰ ۳۰۵ ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ ۳۹.۸ ۲.۲ ۰.۵ ۱.۱/۱.۰ ۳*۹۵/۵۰
۵۲۰۰ ۳۵۵ ۰.۱۵۳/۰.۲۶۸ ۴۳.۰ ۲.۳ ۰.۵ ۱.۲/۱.۱ ۳*۱۲۰/۷۰
۶۲۰۰ ۴۰۷ ۰.۱۲۴/۰.۱۵۳ ۴۷.۲ ۲.۴ ۰.۵ ۱.۴/۱.۱ ۳*۱۵۰/۷۰
۷۶۰۰ ۴۶۹ ۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳ ۵۰.۵ ۲.۵ ۰.۵ ۱.۶/۱.۱ ۳*۱۸۵/۹۵
۹۸۰۰ ۵۵۱ ۰.۰۷۵۴/۰.۱۵۳ ۵۷.۷ ۲.۷ ۰.۵ ۱.۷/۱.۲ ۳*۲۴۰/۱۲۰
۱۲۰۵۰ ۶۳۸ ۰.۰۶۰۱/۰.۱۲۴ ۶۳.۲ ۲.۹ ۰.۵ ۱.۸/۱.۴ ۳*۳۰۰/۱۵۰

چهار رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

قطر مفتول آرمور

Φmm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm۲

۳۰۵ ۲۴ ۱۲.۱ ۱۳.۵ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۴*۱.۵re
۳۷۲ ۳۲ ۷.۴۱ ۱۴.۵ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۴*۲.۵re
۴۶۰ ۴۲ ۴.۶۱ ۱۵.۷ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۴*۴re
۵۷۰ ۵۳ ۳.۰۸ ۱۶.۹ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۴*۶re
۷۸۰ ۷۳ ۱.۸۳ ۱۸.۹ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۴*۱۰rm
۱۱۳۵ ۹۶ ۱.۱۵ ۲۲.۸ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۴*۱۶rm
۱۶۴۰ ۱۳۰ ۰.۷۲۷ ۲۷.۰ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۹ ۴*۲۵rm
۲۰۰۰ ۱۶۰ ۰.۵۲۴ ۲۸.۹ ۱.۹ ۰.۲ ۰.۹ ۴*۳۵rm
۲۴۰۰ ۱۹۵ ۰.۳۸۷ ۳۱.۸ ۱.۹ ۰.۲ ۱.۰ ۴*۵۰sm
۳۲۷۰ ۲۴۷ ۰.۲۶۸ ۳۶.۶ ۲.۱ ۰.۲ ۱.۱ ۴*۷۰sm
۴۶۶۰ ۳۰۵ ۰.۱۹۳ ۴۱.۴ ۲.۲ ۰.۵ ۱.۱ ۴*۹۵sm
۵۷۰۰ ۳۵۵ ۰.۱۵۳ ۴۴.۷ ۲.۳ ۰.۵ ۱.۲ ۴*۱۲۰sm
۶۹۸۰ ۴۰۷ ۰.۱۲۴ ۴۹.۳ ۲.۵ ۰.۵ ۱.۴ ۴*۱۵۰sm
۸۵۲۰ ۴۶۹ ۰.۰۹۹۱ ۵۳.۵ ۲.۶ ۰.۵ ۱.۶ ۴*۱۸۵sm
۱۱۰۰۰ ۵۵۱ ۰.۰۷۵۴ ۵۹.۸ ۲.۸ ۰.۵ ۱.۷ ۴*۲۴۰sm
۱۳۵۰۰ ۶۳۸ ۰.۰۶۰۱ ۶۵.۳ ۳.۰ ۰.۵ ۱.۸ ۴*۳۰۰sm

پنج رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

قطر مفتول آرمور

Φmm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm۲

۳۵۰ ۱۸ ۱۲.۱ ۱۴.۴ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۵*۱.۵
۴۲۰ ۲۴ ۷.۴۱ ۱۵.۵ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۵*۲.۵
۵۲۵ ۳۱.۵ ۴.۶۱ ۱۶.۸ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۵*۴
۶۵۰ ۴۰ ۳.۰۸ ۱۸.۱ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۵*۶
۹۱۰ ۵۵ ۱.۸۳ ۲۰.۵ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۵*۱۰
۱۳۳۰ ۷۲ ۱.۱۵ ۲۴.۶ ۱.۸ ۰.۲ ۰.۷ ۵*۱۶
۱۹۵۰ ۹۸ ۰.۷۲۷ ۲۹.۵ ۱.۹ ۰.۲ ۰.۹ ۵*۲۵
۲۴۱۰ ۱۲۰ ۰.۵۲۴ ۳۲.۰ ۲.۰ ۰.۲ ۰.۹ ۵*۳۵

وزن تقریبی کابل‌های چند رشته بر اساس آرمور فولاد گالوانیزه مشخص شده است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل قدرت N2XBY-XLPE ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشارنژاد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *